درباره

مسیل پایلاق یک مسیل واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزشرقی است.