درباره

مسجد امام علی یک مسجد واقع در شهر میانه است.