درباره

دره آق یاتاق دره سی یک دره واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان شمالی است.