درباره

کفاشی شهرام یک کفاشی واقع در شهر میانه، خیابان خیام جنوبی است.