درباره

الکتریکی نوین صنعت یک فروشگاه لوازم الکتریکی واقع در شهر میانه، خیابان آتش نشانی است.