درباره

الکتریکی آقایی یک فروشگاه لوازم الکتریکی واقع در شهر میانه، خیابان آیت الله احمدی میانجی است.