درباره

سوپر مارکت سلیمانی یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.