درباره

ایستگاه شکم یک ساندویچی واقع در شهر میانه، خیابان جهاد کشاورزی است.