درباره

دره زینوگلی دره سی یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.