درباره

کوه بیوک قایا یک کوه واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.