درباره

مسیل برنقارچایلاغی یک مسیل واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.