درباره

لوازم الکتریکی الکتروتابش یک فروشگاه لوازم الکتریکی واقع در شهر میانه، خیابان شهید رحیمی است.