درباره

جگرکی سلیمانی یک جگرکی واقع در شهر میانه، خیابان بانک ملی است.