درباره

ساندویچی، جگرکی، سیرابی، ماهی پزی و غذاخوری یک ساندویچی، جگرکی، سیرابی، ماهی پزی و غذاخوری واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.