درباره

نان روغنی و ایشلی فطیر یک خشکه پزی واقع در شهر میانه، خیابان آزادگان شمالی است.