درباره

دره نولوخ درسی یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان مرکزی است.