درباره

مسجد امام خمینی یک مسجد واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان مرکزی است.