درباره

کارخانه آذرپاک یک کارخانه واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان مرکزی است.