درباره

مکانیکی احمد یک تعمیرگاه واقع در شهر میانه، خیابان ارتش است.