درباره

صافکاری و نقاشی اتومبیل مجید یک صافکاری و نقاشی اتومبیل واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.