درباره

دفتر فنی ساختمانی گلسرخی یک دفتر فنی مهندسی و دکوراسیون داخلی واقع در شهر میانه، خیابان شهید مفتح است.