درباره

دوزندگی مروارید یک خیاطی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.