درباره

مسجد حضرت ابوالفضل یک مسجد واقع در بخش مرکزی، دهستان اوچ تپه شرقی است.