درباره

سد آیدوغموش یک جاذبه گردشگری واقع در شهرستان میانه، بخش مرکزی است.