درباره

فطیر سوغاتی کریمی یک خشکه پزی واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.