درباره

دبیرستان پسرانه غیر دولتی عرفان یک مدرسه واقع در شهر میانه، خیابان کشاورزان است.