درباره

نمایشگاه اتومبیل پارسیان یک نمایشگاه اتومبیل واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.