درباره

سوپر مارکت داود یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان فجر است.