درباره

میوه و سبزی فرهنگیان هفت آسمان یک میوه فروشی و سبزی فروشی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.