درباره

مسجد حضرت ابوالفضل یک مسجد واقع در بخش کندوان، دهستان تیرچائی است.