درباره

دره آلی لیخ یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان مرکزی است.