درباره

فروشگاه اندیشه یک سوپر مارکت و میوه فروشی واقع در شهر میانه، خیابان آیت الله احمدی میانجی است.