درباره

لبنیاتی آقائی یک لبنیات فروشی واقع در شهر میانه، خیابان کشاورزان است.