درباره

کله پزی یک کله پاچه، جگرکی و سیرابی واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.