درباره

فرش فروشی منصور رضالو یک فرش فروشی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.