درباره

دستگاه خودپرداز بانک مسکن یک دستگاه خودپرداز واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.