درباره

فرش فایقی یک فرش فروشی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.