درباره

مسجد ملک محمد یک مسجد واقع در شهر ترک است.