درباره

دره کهول باشی یک دره واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان شمالی است.