درباره

مسجد حضرت ابوالفضل یک مسجد واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان مرکزی است.