درباره

قنادی بابا کوهی شعبه ۲ یک لوازم قنادی واقع در شهر میانه، میدان آزادی است.