درباره

مسجد چراغ یک مسجد واقع در شهر میانه، خیابان خیام جنوبی است.