درباره

خدمات فنی مسعود یک تعمیرگاه تاسیسات واقع در شهر میانه، خیابان خیام جنوبی است.