درباره

شیشه بری علی یک شیشه بری واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.