درباره

مسیل ملابلاغی یک مسیل واقع در بخش مرکزی، دهستان اوچ تپه شرقی است.