درباره

دره تئوخ غیران یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان شرقی است.