درباره

روستای بیات علیا یک روستا واقع در بخش ترکمانچای، دهستان اوچ تپه غربی است.