درباره

روستای برزلیق یک روستا واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان شرقی است.

Error
Whoops, looks like something went wrong.