درباره

غذاخوری ماهان یک غذاخوری واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی جنوبی است.