درباره

سبزی فروشی یک سبزی فروشی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.